กรมป่าไม้ ประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมป่าไม้

31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมป่าไม้ ประจำปี 2567 โดยมีผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่อิงตามมาตรฐานสากลและ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สามารถเชื่อมโยงงานบริหารจัดการความเสี่ยงกับงานควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมถึงเพื่อให้มีส่วนร่วมในการคิดเชิงวิพากษ์ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบรรยายให้ความรู้และการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ซึ่งจะสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติภารกิจ และสามารถขับเคลื่อนกรมป่าไม้ไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร

Leave a Comment

Skip to content