กรมป่าไม้ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรมป่าไม้

24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ อาคารวนศาสตร์ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2568-2577 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ นักวิชาการจากกรมป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ซึ่งได้มีการดำเนินการทบทวน ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรมป่าไม้ w.ศ. 2568-2577 นั้น เป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เพื่อกรมป่าไม้จะได้นำไปปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสงวนรักษา ฟื้นฟู และเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินอื่นเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ป่าไม้ในการรองรับผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเพื่อพัฒนขีดความสามารถขององค์กร ระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Leave a Comment

Skip to content