อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมป่าไม้ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดังนี้

  1. การดำเนินงานโครงการ 72 ฟื้นถิ่นพรรณไม้ เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567) โดยกำหนดจัดงานในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก โดยสำนักส่งเสริมการปลูกป่าและสำนักโครงการพระราชดำริฯ และในพื้นที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักฯ สาขา รวมถึงกิจกรรมปลูกป่า ตลอดปี 2567 โดยศูนย์ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด
  2. การดำเนินกิจกรรมปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ ห้วงเดือนกรกฎาคม 2567 ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักฯ สาขา
  3. โครงการจัดทำหนังสือ 72 ต้นไม้ทรงปลูกในรัชกาลที่ 10
    นอกจากนี้ ยังมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ร่วมกับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ที่จะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ภาคเหนือ และโครงการปลูกต้นไม้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content