รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 ออกไปอีก 2 ปี และรับทราบผลการดำเนินงานกรณีการขอย้ายและจัดการกากอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนแคดเมียมจาก จ.ตาก และความก้าวหน้าการยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ประจำปี 2567

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวม 8 โครงการ คือ (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเขื่อนจุฬาภรณ์ (2) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ลำพูน3-สบเมย (3) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ (4) โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านผาผึ้ง จ.ตาก (5) โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว (6) โครงการทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 311 จุดตัดทางแยกศาลหลักเมือง-จุดตัดทางแยกไหรสรราชสีห์ รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (7) โครงการถนนสายแยก ทล.2-บ.พระยืน จ.ขอนแก่น (8) โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ของ บ. ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยกำชับให้เจ้าของโครงการทั้ง 8 โครงการ ต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content