รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านอุทยานแห่งชาติประเทศเวียดนาม

วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการนำร่องการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านป่าไม้ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ภายใต้กองทุนพิเศษความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนด้านป่าไม้สู่การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืนณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2567
โดยมีผู้แทนจากกรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติ Hoang Lien โดยมี Vu Duc Quyen Deputy Director ของอุทยานแห่งชาติ Hoang Lien ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายแลกเปลี่ยนข้อมูลและการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) การจ่ายตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) และการจัดการอุยานแห่งชาติ

Leave a Comment

Skip to content