กรมป่าไม้ รับรางวัลองค์กรเกียรติยศต้นแบบมุ่งเสริมสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ (4 เมษายน 2567) กรมป่าไม้ รับรางวัลองค์กรเกียรติยศต้นแบบ จาก หอเกียรติยศ วุฒิสภา ประจำปี 2567 ณ อาคารรัฐสภา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ โดยกรมป่าไม้ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและผลักดันการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายโครงการที่ดำเนินการและหนึ่งในนั้นคือ การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการปลูกสวนป่า ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนรวม ทำงานด้วยความอุตสาหะ มานะพยายาม และพร้อมที่จะแข่งขันกันสร้างผลงานด้านอาชีพปลูกสวนป่า ให้ปรากฏแก่สาธารณชน รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคคลอื่นต่อไป

ในส่วนของการมอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่านั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรทั่วไป เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า ความสำคัญของการปลูกสวนป่า ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ที่เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล รวม 34 คน

ด้านการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่านั้น กรมป่าไม้มีกระบวนการคัดสรรที่เข้มข้น เริ่มตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับกรม โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกสวนป่า จะเป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้ในการจัดการสวนป่าอย่างเป็นระบบ ทำให้ชุมชนในท้องถิ่นถือเป็นแบบอย่าง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับรางวัลองค์กรเกียรติยศต้นแบบจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากวุฒิสภาเป็นประจำทุกปี ซึ่งรางวัลนี้ทำให้เกิดแรงกระตุ้น ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ในชุมชน สังคมและประเทศ ทั้งยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเพียบพร้อมทั้งความดี ความเก่ง และความกล้าควบคู่กันไป รวมถึงช่วยส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เห็นความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า โดยกรมป่าไม้ เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้ว จากโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ในปี 2566 และในปี 2567 นี้ กรมป่าไม้ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น “องค์กรเกียรติยศต้นแบบ” โดยให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นสร้างและส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า ให้เป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ต่อไป


Leave a Comment

Skip to content