กรมป่าไม้ จัดประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามภารกิจของหน่วยงานภายใน

10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนัก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมป่าไม้ พร้อมได้ให้คำแนะนำการบริหารงบประมาณให้ถูกต้อง เรียบร้อยตามระเบียบ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานของสำนักต่าง ๆ ดังนี้สำนักบริหารกลาง ได้รายงานการจัดอบรมนักบริหารงานด้านป่าไม้ ประจำปี 2567 ซึ่งสำเร็จลุล่วง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

  1. สำนักจัดการป่าชุมชน ได้รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการที่พ้นวาระ จำนวน 8 ท่าน
  2. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ชี้แจงเรื่อง การดำเนินการตามระเบียบ และความก้าวหน้าเรื่องการปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2564 โดยประธานขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบข้อมูล พื้นที่ โดยระเอียดและถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาความล่าช้าในกรณีเกิดข้อผิดพลาด เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ T-VER ภาคป่าไม้
  3. สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ได้แจ้งเรื่องการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม the eighth APFNet Council and Board Meetings ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดภูเก็ต และการเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติอื่น ๆ
  4. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รายงานผลการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าต้นแบบ ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจะมีการฝึกอบรมในรุ่นต่อไป
  5. สำนักแผนงานและสารสนเทศ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงชี้แจงการก่อหนี้ผูกผัน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Leave a Comment

Skip to content