รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีปิดอบรมนักบริหารงานด้านป่าไม้

15 มีนาคม 2567 เวลา ณ โรงแรมการ์เด้นซีวิว รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภารองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานด้านป่าไม้ ประจำปี 2567” โดยมี นายอำนาจ สุสุทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมป่าไม้เข้าร่วมในพิธีปิด พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรบแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรบหลักสูตร“นักบริหารงานด้านป่าไม้” จะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นำ มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่ดี สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป รวมถึงสามารถดึงศักยภาพของผู้ร่วมปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถนำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อันจะนำไปสู่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content