ปลัด ทส. จับมือ ปลัด กษ. ร่วมแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตป่า และอุทยานแห่งชาติ

วันที่ (4 มีนาคม 2567) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ร่วมกับ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปกท.กษ.) เป็นประธานการแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตป่าและอุทยานแห่งชาติ ภายหลังการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง 2 กระทรวง โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) และนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมให้การแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล

โดยผลจากการหารือทั้ง 2 กระทรวงได้ร่วมกันวางแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของอดีตที่ผ่านมา และวางแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยจะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ในการทำงานร่วมกัน ทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้กำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานในช่วงแรกแบ่งเป็นระยะ 30 วันแรกจะเป็นการเร่งนำขอบเขตตามกฎหมายของทั้ง 2 หน่วยงานมาตรวจสอบร่วมกันว่ามีพื้นที่ทับซ้อนหรือไม่ และภายในระยะเวลา 2 เดือน จะเป็นการจัดทำ One Map บริเวณพื้นที่เขาใหญ่ให้แล้วเสร็จภายใต้การดำเนินงานของ สคทช. เพื่อนำมาหาข้อยุติร่วมกันต่อไป ซึ่งหลังจากนี้ การจัดพื้นที่ ส.ป.ก. จะมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองร่วมที่มาจากหน่วยงานรัฐเจ้าของพื้นที่ทั้ง 9 หน่วยงาน เพื่อป้องกันไม่ให้การออกเอกสารสิทธิ์เกิดการทับซ้อนของพื้นที่ระหว่างหน่วยงานเหมือนในอดีตที่ผ่านมา นอกจากนี้ สำหรับพื้นที่เชื่อมต่อเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสัตว์ป่า หรือแนวเขต Corridor รวมถึงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หากมีพื้นที่ทับซ้อนจะมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดเป็นที่ดินทำกินร่วมกัน เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการพื้นที่ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ .2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2562 กำหนดแนวทางไว้อยู่แล้ว โดยหากมีการประกาศพื้นที่เตรียมการของทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประสานแจ้งให้กับ ส.ป.ก. ทราบก่อน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในอนาคต ป้องกันการเกิดปัญหาอย่างในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อร่วมกันทำงานไปสู่เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชน พี่น้องเกษตรกร และการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content