กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

13 มีนาคม 2567 เวลา ณ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสุพร ศรีนรินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ

ทรงรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริประกอบวีดิทัศน์ ทอดพระเนตรแบบจำลองโครงการห้วยองคตฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการห้วยองคตฯ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการห้วยองคตฯ และพื้นที่โดยรอบ ด้านการบริหารจัดการน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการห้วยองคตฯ และพื้นที่โดยรอบ และการดำเนินกิจกรรมของวัดในพื้นที่ห้วยองคตฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมดำเนินงานในพื้นที่โครงการฯ ทอดพระเนตรฐานการเรียนรู้โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ ฐานการเรียนรู้อุปกรณ์พลังงานทดแทน การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเกษตรผสมผสาน ฯลฯ

จากนั้น ทรงทอดพระเนตรส่วนจัดแสดงภาพถ่าย ทรงบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก จำนวน 2 ต้น คือต้นบุนนาค ทรงปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2534 และต้นขานาง ทรงปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ในโอกาสนี้ ทรงพระราชทานพระราโชวาทในการดำเนินโครงการฯ โดยให้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมดั้งเดิม พร้อมฟื้นฟูให้สมบูรณ์ ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนบ้านวังโหรา
และป่าชุมชนบ้านสามัคคีธรรม

Leave a Comment

Skip to content