กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม มี นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. ผู้บริหารกระทรวง ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการ กิจกรรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ และการใช้ตราสัญลักษณ์ รวมถึงการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ในงานเฉลิมพระเกียรติฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการของกรมป่าไม้ ที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา มี 2 โครงการ คือ 1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และโครงการบำรุงรักษาต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยที่ประชุมขอให้นำความคิดเห็นจากการประชุมไปปรับปรุงชื่อและรูปแบบของโครงการ และเสนอให้กระทรวงทราบอีกครั้ง ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2567

Leave a Comment

Skip to content