กรมป่าไม้ ร่วมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนการจัดการป่าเพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 ร่วมกับภาคเอกชน

29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงแนวทางให้การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมดำเนินโครงการจัดการป่าเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกันเป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหารือกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพถึงแนวทางการให้การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมดำเนินการการแก้ปัญหาไฟป่าเพื่อลดหมอกควันและปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 รวมถึงชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอโครงการจัดการป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อสร้างกลไกการบูรณาการให้ภาคเอกชนสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าเพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 อย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content