กรมป่าไม้ ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขยายผลงานวิจัยไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีสู่ประชาชน

29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลงานวิจัยไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีสู่ประชาชน โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้ง 3 หน่วยงาน เข้าร่วมในพิธีลงนาม โดยบันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีที่กรมป่าไม้วิจัยและพัฒนาแล้วมาขยายผลให้มีการใช้ประโยชน์ และนำไปเผยแพร่สู่ประชาชน อีกทั้งเพื่อสร้างแปลงสาธิตและแปลงขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะสนับสนุนกล้าไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดี ได้แก่ สัก จำนวนไม่น้อยกว่า 5 สายต้น กระถินณรงค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 สายต้น และกระถินลูกผสม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 สายต้น รวมถึงสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ในการขยายพันธุ์ไม้มีค่าเพื่อให้คำแนะนำแก่บุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ

Leave a Comment

Skip to content