กรมป่าไม้ จัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับจัดทำผลงานวิชาการ

26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น รุ่นที่ 1 โดยมีนางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กล่าวรายงาน ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ บรรยายแนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านนักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล และนักประชาสัมพันธ์ ด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ด้านการจัดการป่าชุมชน ด้านกฎหมาย และด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ด้านส่งเสริมการปลูกป่า ด้านโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ และด้านการอนุญาต

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้บุคลากรของกรมป่าไม้ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบการเขียนผลงานวิชาการที่ถูกต้อง สามารถเขียนผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับระดับตำแหน่ง รวมถึงการเขียนผลงานให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสายงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรจัดทำผลงานเพื่อแต่งตั้งเลื่อนขึ้น ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

Leave a Comment

Skip to content