กรมป่าไม้ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ มุ่งพัฒนาศักยภาพหน่วยป้องกันรักษาป่าต้นแบบ

25 มีนาคม 2567 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าต้นแบบ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการหน่วยป้องกันรักษาป่า” โดยมีนายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายอนันต์ชัย ทับทิม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ นายศศิน เฉลิมลาภ กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายนพดล พลเสน เลขานุการ รมว.ทส. ร่วมบรรยายพิเศษ ในห้วข้อ “แนวคิดการเพิ่มศักยภาพหน่วยป้องกันรักษาป่าระดับพื้นที่”

ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 24 หน่วย ทั่วประเทศ จำนวน 48 นาย ได้รับทราบถึงรูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันในอนาคต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า การศึกษาดูงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างประสบความสำเร็จ สามารถดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content