อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามภารกิจ และข้อสั่งการเพื่อขับเคลื่อนงานของกรมป่าไม้

27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายณัฐ โก่งเกษร ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย ผู้บริหารส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้ง 23 สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมดังกล่าว มีประเด็นที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

  1. ในขณะนี้ การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสร็จสิ้แล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน เตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันเวลา และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
  2. ขอให้กองการอนุญาตและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก เร่งรัดติดตามการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนในพื้นที่ คทช. ที่ได้กำหนดเกณฑ์การอนุญาตในพื้นที่ คทช. และสร้างการรับรู้ให้แก่พื้นที่ เพื่อป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ
  3. ขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก ให้ความสำคัญกับพื้นที่ป่าไม้ที่ล่อแหลมจะถูกบุกรุก โดยให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ เช่น จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา เป็นต้น และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
  4. ในช่วงฤดูแล้ง มักเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น ขอให้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนอุปกรณ์ในการดับไฟป่า เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดับไฟในภาวะวิกฤติ และเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าซ้ำซากในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ได้รายงานการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันป่าไม้สากล ปี 2567 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันป่าไม้สากล ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

Leave a Comment

Skip to content