อธิบดีกรมป่าไม้ ประกาศเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารกรมป่าไม้

27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ “ต่อต้านการทุจริต” ตามนโยบาย No Gift Policy ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ทั่วประเทศผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom)

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริต ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

Leave a Comment

Skip to content