งานเสวนา เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้”Resilience Entrepreneur : การปรับตัวของผู้ประกอบการ ด้วยนวัตกรรมการใช้ประโยชน์ไม้”


วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ “Resilience Entreprneur : การปรับตัวของผู้ประกอบการ ด้วยนวัตกรรมการใช้ประโยชน์ไม้” เป็นการจัดโครงการเสวนาในห้องประชุมนี้ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting โดย นายบุญสุรีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ได้กล่าวรายงานการจัดโครงการเสวนาของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และนายฉัฐกัสส์ นิลพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจไม้ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย อ.อ.ป. วิทยาลัยชุมชนแพร่ สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด SCG ตลอดจนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ทั่วประเทศเข้าร่วมเสวนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ เพื่อที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดว้ จึงได้จัดโครงการเสวนาดังกล่าวขึ้น และเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการค้าไม้ในประทศ ได้รับองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจด้านอุตสาหกรรม และสามารถปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสช่องทางการตลาดต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแรงของเครือข่ายธุรกิจการค้าไม้ในประเทศ ทำให้เกิดความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การค้าไม้ทั้งภายในประเทศ และการส่งออกต่างประเทศ

Leave a Comment

Skip to content