กรมป่าไม้ ร่วมประชุม การสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี 2567

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง “การสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ. โดยมีผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meet จากห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย และความสำคัญของการสำรวจความผูกพัน แผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งแบบสำรวจดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือในการประเมินระดับความสำเร็จของการสร้างและพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้ อีกทั้งทำให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป

Leave a Comment

Skip to content