กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2567 โดยมี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาสถานภาพตามกฎหมายของนกปลอดหัวโขน ซึ่งมีการขอให้ปลดนกปลอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ดำเนินตามขั้นตอนการออกกฎกระทรวงต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณากฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 31 ฉบับ อยู่ในระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 6 ฉบับ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 ฉบับ โดยมีผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองแล้ว จำนวน 25 ฉบับ

Leave a Comment

Skip to content