กรมป่าไม้ มอบกล้าไม้เพื่อปลูกปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร. 9

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เรือนพักกล้าไม้ กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายอานนท์ ถิระปรีดานันท์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า และนางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ในเขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งมอบกล้าไม้ ให้แก่ผู้แทนจากสำนักพระราชวัง จำนวน 24 ชนิด รวม 167 ต้น อาทิ กระดังงาสงขลา กัลปพฤกษ์ แคนา ขานาง รกฟ้า สำรอง เสี้ยวดอกขาว โดยกล้าไม้ดังกล่าวจะได้นำไปปลูกเพื่อปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำหรับการดำเนินการปลูกระยะที่ 2 – 3 เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและเป็นปอดขนาดใหญ่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Skip to content