กรมป่าไม้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านปลูกป่า เร่งฟื้นฟูป่าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ โดยมีนายวรุตม์ ศิริกิมผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่ากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมป่าไม้มีเป้าหมายปลูกฟื้นฟูป่าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) จำนวน 2 ล้านไร่ โดยที่ผ่านมากรมป่าไม้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าไปแล้วกว่า 5.4 แสนไร่ ซึ่งการฟื้นฟูสภาพป่าได้ดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด กอ.รมน. และชุมชนท้องถิ่นมาร่วมดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการปลูกและบำรุงป่า มีทักษะความรู้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ขึ้น โดยการประชุมในวันนี้มี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า หัวหน้าฝ่ายปลูกป่าและหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูฯ จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5-13และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขา 6 -1 3 จำนวน 176 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content