กรมป่าไม้ จัดอบรมการบริหารจัดการป่าชุมชน ภายใต้ MOU จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้

2 กุทภาพันธ์ 2567 ณ สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จ.แพร่

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารและจัดการป่าชุมชน รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ บันทึกความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือ MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จังหวัดแพร่ ระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า Economy Under The Forest” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการบริหารจัดการป่าชุมชน รวมทั้งนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยได้กำหนดดำเนินการจัดฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Leave a Comment

Skip to content