กรมป่าไม้ร่วมให้ข้อมูลแก่นายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

15 กุมภาพันธ์ 2567 ชั้น 7 กรมควบคุมมลพิษ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ชั้น 7 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมาย นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมให้ข้อมูลฯ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามสถานการณ์การป้องกั และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวตล้อม ติตตามสถานการณ์ในการเฝ้าระวัง พร้อมประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการป้องกันไฟป่า และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงฤดูไฟป่า ซึ่งปีนี้คาดการณ์ว่าจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา

Leave a Comment

Skip to content