อปม. ติดตามภารกิจ สจป.11 (สุราษฎร์ธานี) และตรวจเยี่ยมศูนย์ป่าไม้ระนอง

22 มกราคม 2567 ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้ระนอง

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ นายสัจรินทร์ ศรีเสน รักษาราชการแทน ผอ.สจป.11 (สุราษฎร์ธานี) นายกำธร สุวรรณเวช ผอ.สจป.12 (นครศรีธรรมราช) นายอุธร สุทธิมิตร ผอ.สจป.13 (สงขลา) และนายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สจป.12 สาขากระบี่ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของ สจป.11 (สุราษฎร์ธานี) และศูนย์ป่าไม้จังหวัดระนอง โดยอธิบดีกรมป่าไม้กำชับให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดดูแลรักษาป่า ป้องกันการบุกรุกป่าเพิ่ม เนื่องจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญของแหล่งทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีความสำคัญของสภาพเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ได้สั่งกำชับป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการดำเนินงานป่าชุมชนและการป้องกันไฟป่า

ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามมติ ครม. 23 มิ.ย. 2563 และ 11 พ.ค. 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้รับประโยชน์ พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งมีความห่วงใยถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สภาพความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้อธิบดีกรมป่าไม้ได้ปลูกต้นพญาไม้ และตรวจเยี่ยมกำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

Leave a Comment

Skip to content