อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดตาก

17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ ZOOM MEETING โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 และเสด็จฯ ประทับแรม ณ เรือนประทับแรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการรับเสด็จฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ และถวายการต้อนรับตลอดระยะเวลาการปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ พร้อมแจ้งร่างกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก และร่างกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทราบ และเข้าร่วมรับเสด็จ ตามวันเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน

Leave a Comment

Skip to content