องคมนตรี ร่วมหารือการแก้ปัญหาช้างป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

15 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรอง 1 กรมป่าไม้

นายเฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี หารือร่วมกับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม นายปรีชา องค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ และผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)เพื่อหารือความร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการดูแลอนุรักษ์ช้าง และการดูแลรักษาป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ภายใต้การดำเนินงานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ผ่านการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

โดยการหารือได้เสนอแนวทางการกำหนดพื้นที่พิเศษในการดูแลอนุรักษ์ช้างป่า ที่ประชาชนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นพืชอาหารช้าง และให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับช้างป่าได้ นอกจากนี้ ได้หารือแนวทางความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการแก้ปัญหาช้างป่า และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรในพื้นที่ ผ่านครูป่าไม้ และกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่

Leave a Comment

Skip to content