ปม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกระบวนการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมป่าไม้

15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกระบวนการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมป่าไม้ โดยมีนายเดชา เชื้อบุญยืน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เข้าร่วมโครงการรวม จำนวน 52 คน เข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ เป็นวิทยากรในโครงการฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการและช่องทางที่หลากหลายในการรับฟัง เรียนรู้ความต้องการ ความคาดหวัง และได้ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์การปรับปรุงผลผลิตการบริการ รวมทั้งกระบวนการทำงานให้ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Leave a Comment

Skip to content