นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ

11 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

Leave a Comment

Skip to content