กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตาก

31 มกราคม 2567 ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่สอด จ.ตาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นวันที่ 2 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหาร ข้าราชการกรมป่าไม้ เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ ทรงปลูกต้นไม้ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE) จำนวน 9 ต้น ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยอธิบดีกรมป่าไม้ กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัย นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โดยรองอธิบดีกรมป่าไม้ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2558-2566 ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์และการสาธิตโดยนักเรียน

Leave a Comment

Skip to content