กรมป่าไม้ ร่วมประชุมหน่วยงาน ทส. เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ


4 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 17 ทส.

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (ระดับบริหาร) โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ทส.เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเน้นให้เด็ก ๆ เกิดความสนุกสนาน ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในปีนี้ ทส. ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายใต้ธีมงาน “รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจลดโลกเดือด : KIDS CHANGE, WORLD CHANGE” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชนไทยต่อความรับผิดชอบร่วมกันในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสำหรับในส่วนของกรมป่าไม้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รายงานการเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “ต้นไม้ที่ให้คาร์บอนเครดิต” มีการจัดเตรียมข้าวเหนียวหมูทอด จำนวน 500 ห่อ จัดกิจกรรมแจกของรางวัลทั้งในบริเวณซุ้มของกรมป่าไม้และเวทีกลาง ทส. รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ คอยอำนวยความสะดวกและแจกยาดม ยาหม่อง ตลอดจนดูแลความปลอดภัยให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมบริเวณโซนของ ทส.

Leave a Comment

Skip to content