กรมป่าไม้ ร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปี 67

22 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมป่าไม้ โดยมีนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ สำนักงานปลัด ทส. เข้าร่วมทั้งนี้ นายสิทธิชัย ผู้ตรวจราชการ ทส. ได้ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการ ทส. และผู้ตรวจราชการกรม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ได้แก่ การตรวจราชการตามนโยบายสำคัญของ ทส. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบ การตรวจราชตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ ยังได้ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนคงค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2566 การตรวจราชการตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งการดำเนินโครงการสำคัญตามภารกิจของกรมป่าไม้ การดำเนินงานตามข้อเสนอความเห็นเชิงนโยบายจากการตรวจราชการ การดำเนินงานตามข้อสั่งการของ รมว.ทส. และ ปกท.ทส. และประเด็นการตรวจราชการเพื่อผลักดันการดำเนินงานและแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่ร่วมกัน

Leave a Comment

Skip to content