กรมป่าไม้ ร่วมงาน Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตร สร้างความมันคงให้เกษตรกร

15 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร บางไทร พระนครศรีอยุธยา

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผอ.สำนักวิจัยแลพัฒนาการป่าไม้ นายชัยยา แดนโพธิ์ ผอ.ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ทำหน้าที่ ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า นายบุญสุธีย์ จีระวงศ์พานิช ผอ.สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน “Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567” โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เป็นประธาน มีนายไชยา พรหมา รมช.กษ. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป ก. ผู้บริหาร ร่วมมอบโฉนดเพื่อการเกษตรและไม้มีค่าให้แก่ตัวแทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี นครนายก สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี อุทัยธานี และจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต สามารถนำไปต่อยอด เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินและอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

โดยในงานดังกล่าว กรมป่าไม้ได้ร่วมจัดนิทรรศการการขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลน์ การใช้งาน Site-Mathching application ข้อมูลชนิดไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก การลงทะเบียนใช้งานระบบ SD และ SD+ พร้อมได้นำเอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับการปลูกสวนป่าและกล้าไม้พันธุ์ดีไปมอบให้กับเกษตรกรได้นำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างอาชีพที่ยั่งยืนและมั่นคงในการปลูกสวนป่า

Leave a Comment

Skip to content