กรมป่าไม้ รับพระราชทาน ส.ค.ส. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

11 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายมานพ ตั้งไพโรจน์ เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พร้อมสมุดบันทึก พระราชทาน เนื่องในโอกาสเถลิงศกใหม่ พุทธศักราช 2567 มามอบให้แก่นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ โดยมี นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้รับพระราชทานแทนอธิบดีกรมป่าไม้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและยังความปลาบปลื้มให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ เป็นล้นพ้น

Leave a Comment

Skip to content