กรมป่าไม้ จัดประชุมการเขียนรายงานเพื่อรับรางวัลของ ก.พ.ร.

23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานเพื่อสมัครเข้ารับรางวัลของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของกรมป่าไม้ในการพัฒนาความรู้ ทักษะและแนวทางการเขียนรายงานเพื่อสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐของสำนักงาน ก.พ.ร. ในปี 2567 และปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสุวรรณา เจริญสวรรค์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด หลักเกณฑ์ และเทคนิคการเขียนรายงาน พร้อมตอบข้อซักถามให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 67 คน

สำหรับ “รางวัลเลิศรัฐ” เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยรางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงาน เป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป

Leave a Comment

Skip to content