อปม. ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ 6/2566

25 ธันวาคม 2566 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้


นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 6/2566 โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

 1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 91.53 สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
 2. สรุปผลการประชุม COP28 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อแก้ปัญหา “โลกเดือด” โดย พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม และได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน 4 ประเด็น นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังเตรียมจัดการประชุมเครือข่ายป่าไม้ต้นแบบเอเชีย ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 และเตรียมการจัดฝึกอบรมนานาชาติด้านไฟป่า ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม -5 เมษายน 2567
 3. ผลการดำเนินงานการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชน (T-VER) ถึงปี 2566 มีเนื้อที่ป่าชุมชนที่เข้าร่วม จำนวน 44,829 ไร่
 4. แผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน มีทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด 7 กิจกรรม
  การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใน 4 แผนงาน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 5. การมอบของขวัญปีใหม่ 2567 “สร้างสุขให้คนไทย” จากใจกรมป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่
  ให้ประชาชน ดังนี้ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 66-1 ม.ค. 67 แจกฟรีกล้าไม้มงคลผ่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “พฤกษามหามงคล”
  ณ หน่วยเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ จุดบริการประชาชนของกรมป่าไม้ (บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ห้องน้ำ ที่พักรถ) ทั่วประเทศ 297 จุดของขวัญตลอดปี 2567 โดยยกเว้นค่าเข้าบริการในป่านันทนาการสำคัญต่าง ๆ ในวันเด็กแห่งชาติ วันครอบครัว วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เป็นต้น เพิ่มช่องทางการขอต่ออายุใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ในเขตกรุงเทพฯ การออกหนังสืออนุญาต/ใบอนุญาตโครงการจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัย คทช. จำนวน 1 แสนไร่

Leave a Comment

Skip to content