อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป.

26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กทม.

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content