อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมคณะ รมว.ทส. ติดตามภารกิจของหน่วยงานภาคอีสานตอนบน

3 ธันวาคม 2566 จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับคณะของ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการติดตามภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ ทั้งนี้ พล.ต.อ. พัชรวาท ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล ณ เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม ณ ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี จากนั้นได้เดินทางไปสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี)

ทั้งนี้ ผอ.ทสจ. ทั้ง 5 จังหวัด ได้รายงานภารกิจ หน้าที่ การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาล ในโอกาสนี้ พล.ต.อ. พัชรวาท ได้ให้แนวทางและข้อสั่งการ จากการรับฟังข้อมูลาถานการณ์ ดังนี้

  1. โครงการสำคัญที่ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ 4 โครงการ
  2. โครงการที่ให้หน่วยงานเสนอเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 6 โครงการ
  3. การแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง โดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด
  4. การเตรียมรับฤดูการท่องเที่ยว ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมของสถานที่ ดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
  5. การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกป่า และการลักลอบตัดไม้ ขอให้เฝ้าระวัง ป้องปราม และดำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
  6. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่า ให้กรมอุทยานฯ ร่วมกับฝ่ายปกครองเฝ้าระวัง ป้องกัน รวมถึงเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
  7. การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนฯ และป่าอนุรักษ์ ให้เร่งรัดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

Skip to content