กรมป่าไม้ เสริมความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ลดจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบ

21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบ โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ในฐานะผู้จัดการอบรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม และผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวเป็นการเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ และลดจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบ ตลอดจนการนำข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมากรณีศึกษาให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

Leave a Comment

Skip to content