กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาฝุ่นละอองและรับทราบความก้าวหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 และรับทราบความก้าวหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ทั้งยังได้เห็นชอบการเสนอแผนแม่บทจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนและแผนปฏิบัติการด้านการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 3 ระยะ เพื่อใช้เป็นแผนหลักกำหนดทิศทางและกรอบแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4 โครงการ คือ โครงการทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบ้านราชกรูด – อำเภอกะเปอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โครงการถนนสายเสนอแนะ สาย ฉ ตามผังเมืองรวมชลบุรี พ.ศ. 2553 (ส่วนต่อขยายสะพานเลียบชายทะเลเดิม) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการทำเหมืองแร่หิน อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ รวมถึงเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนรูปแบบการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 2 ระยะ (พ.ศ. 2566-2570) โดยให้ความสำคัญกับการจัดการขยะ ณ ต้นทาง ตั้งแต่การออกแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Design) และการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน ตลอดจนเห็นชอบการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น สำหรับอาคาร 3 ประเภท ได้แก่ อาคารอยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ เพื่อควบคุมการปล่อยสารอาหารลงสู่แหล่งน้ำ รวม 11 พารามิเตอร์

Leave a Comment

Skip to content