กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และ No Gift Policy

27 ธันวาคม 2566 ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัด ทส. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้บริหาร ทส. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรของกระทรวงฯ และภาคประชาสังคม ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งยังมุ่งส่งเสริมสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและมีค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ ยังได้ถ่ายทอดสอผ่านระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานในสังกัด ทส. ทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ร่วมกัน

Leave a Comment

Skip to content