อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุม คกก. ป่าไม้แห่งชาติ พิจารณาแก้ไขปัญหาการค้าไม้

10 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ เร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการค้าไม้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับผลกระทบ หลังออกประกาศให้ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออก

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า จากการปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิดเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการค้าไม้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ จะต้องเพิ่มระยะเวลาและขั้นตอนในการส่งออกสิ่งประดิษฐ์ของไม้ ซึ่งเดิมไม่ได้มีข้อบังคับให้ขอหนังสือรับรองในการส่งออกสิ่งประดิษฐ์ไปนอกราชอาณาจักร

ที่ประชุมฯ จึงได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย โดยมีมติเห็นชอบให้แก้ไขความในข้อ 6 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ โดยให้ตัดสิ่งประดิษฐ์ไม้ออกจากสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองเพื่อการค้าหรือการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ประกอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และหลังจากแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ หากผู้ประกอบการค้าไม้มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองเพื่อการค้าหรือส่งออกสินค้าไปนอกราชอาณาจักร ตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง สามารถยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองได้ตามมาตรา 18/2 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โดยที่ประชุมฯ ได้มอบให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้กรมป่าไม้ กำหนดแนวทางปฏิบัติที่แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองเพื่อการค้าหรือส่งออกสินค้าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content