พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566 สนับสนุนป่าชุมชน ขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ

9 พฤศจิกายน 2566 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

กรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนดีเด่นประจำปี 2566 ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน (กล้ายิ้ม) โดยมีพลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นประธาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. ผู้บริหาร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำป่าชุมชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธี ภายในงาน นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ การดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชน และรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2566 ในการนี้ พล.ต.อ. พัชรวาท ได้แสดงความยินดีกับและชื่นชมกับทุกป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยผลการตัดสินรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านต้นตาล จังหวัดนราธิวาส ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสนับสนุนป่าชุมชน 200,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลแห่งละ 150,000 บาท ได้แก่

  • ป่าชุมชนบ้านห้วยหาด จังหวัดน่าน
  • ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว จังหวัดอุทัยธานี
  • ป่าชุมชนบ้านหนองเจริญ จังหวัดอุดรธานี

สำหรับป่าชุมชนบ้านต้นตาลที่ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ เป็นป่าชุมชนที่มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน เพิ่มมูลค่าผลิตผลจากป่าชุมชนควบคู่กับการรักษามรดกทางธรรมชาติ ตลอดจนการเสริมหนุนบทบาทสตรีและเยาวชน ผสานการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมที่ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติผ่านการบริหารและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านต้นตาล

Leave a Comment

Skip to content