กรมป่าไม้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กัมพูชา ลาว และเวียดนาม

22 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เกี่ยวกับระบบการรับรองป่าไม้ในประเทศไทย ตลอดจนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจการส่งเสริมและกำกับดูแลการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(FTI) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับบทบาท ความรับผิดชอบ ขอบเขตอำนาจ ความคิดริเริ่ม การมีส่วนร่วม เอกสารทางกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองป่าไม้ในประเทศไทย ตลอดทั้งแนวทางในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content