กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบ

24 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ดังนี้

  1. พิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการของ ขปส.
  2. พิจารณาข้อเสนอทางนโยบายของ ขปส.
  3. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินรายกรณี จำนวนอย่างน้อย 266 กรณี และจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผน ขั้นตอน และแนวทางการแก้ไขปัญหารายกรณีเพื่อให้ได้ข้อยุติ

Leave a Comment

Skip to content