กรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

24 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งจัดโดย กองการอนุญาต กรมป่าไม้ โดยมีนายสมชัย มาเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นในคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในแต่ละคำขอ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการพิจารณาดังนี้ คำขอของส่วนราชการ 10 คำขอ คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้ง 10 คำขอ คำขอของภาคเอกชน 3 คำขอ คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้ง 10 คำขอ

Leave a Comment

Skip to content