อปม. ร่วมหารือเตรียมผนึกกำลังจัดประชุม TCAC

3 ตุลาคม 2566 ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference: TCAC 2023) โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธาน มีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม


โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุม TCAC ครั้งที่ 2 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “สานพลัง เสริมภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจากการหารือคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 – 2,000 คน ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ คณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคีความร่วมมือภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และกลุ่มเยาวชน เพื่อให้การจัดการประชุม TCAC ครั้งที่ 2 นี้ เป็นการแสดงพลังการขับเคลื่อนการดำเนินงานการต่อสู้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย สำหรับทุกภาคส่วน ในการร่วมกันมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 และการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.2065

Leave a Comment

Skip to content