อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมบอร์ด อ.อ.ป. มุ่งพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมป่าไม้สู่ความยั่งยืน

31 ตุลาคม 2566 ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 10/2566 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงฯ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เร่งรัดการจัดทำข้อมูลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และสร้างความมั่นคงในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต รวมถึงสำหรับเป็นแผนงานรองรับนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน อาทิ การจัดโปรโมชั่น การเพิ่มรายได้ การระบายสินค้าค้างสต๊อก การบริหารจัดการตลาด เป็นต้น รวมถึงเพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังรับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2566 (มกราคม – กันยายน 2566) ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565 ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปีบัญชี 2566 ไตรมาสที่ 3 รวมถึงเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2566 การดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2566 อีกทั้ง เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานในการพิจารณาแผนการดำเนินงานระยะยาวและแผนประจำปี 2567 ที่สำคัญขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content