อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

26 ตุลาคม 2566 ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ DCCE

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2566 โดยมี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหาร ทส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ปี 2567 ประกอบด้วย การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และ “มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ปี 2567” พร้อมทั้งได้เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง หมอกควัน และฝุ่นละออง ให้เป็นกลไกการบริหารจัดการทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งการเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่โล่ง และพื้นที่การเกษตร และหมอกควันข้ามแดน มีการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ปัญหาหมอกควันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน

Leave a Comment

Skip to content