อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ติดตามการดำเนินงานทุกภารกิจให้ประสบความสำเร็จ

10 ตุลาคม 2566 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและประชุมผ่านระบบ VDO Conference โดยมีประเด็นสำคัญและข้อสั่งการ ดังนี้

  1. เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 21 ตุลาคม นี้ กรมป่าไม้กำหนดจัดงานในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่กรมป่าไม้ โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ และถ่ายทอดกิจกรรมมายังกรมป่าไม้
  2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดงานวันปลอดควันพิษจากไฟป่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการประชุมเตรียมความพร้อม โดยมี ปลัด ทส. เป็นประธาน จึงขอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมประชุมรับแนวทางในการดำเนินงานด้วย
  3. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมป่าไม้ กำหนดจัดกิจกรรมพุทธาภิเษกต้นไม้ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ และนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานกาชาดในเดือนธันวาคม โดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2566
  4. ในขณะนี้ กรมบัญชีกลางได้อนุมัติปรับขึ้นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และพนักงานพิทักษ์ป่า ในลักษณะแบบขั้นบันได

นอกจากนี้ มีหน่วยงานในสังกัดได้รายงานผลการดำเนินงานสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

  1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และเตรียมดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 ควบคู่กันไป
  2. งานแถลงข่าว ระบบ RFD eTree และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูปและไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566
  3. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและค่าตอบแทน สำหรับการเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

Leave a Comment

Skip to content